خبر تبریز :بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند که آستانه تحمل در سطح جامعه (هم مردم و هم حاکمیت) پایین آمده است و هر اتفاقی چه کوچک و چه بزرگ ممکن است به موجی خروشان و البته تند تبدیل شود. اما سؤال این است که چرا سطح تحمل جامعه پایین آمده است و برای حل این موضوع که می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود، چه باید کرد.

آستانه تحمل در سطح جامعه پایین آمده
به گزارش خبر تبریز  : نماینده مردم اهر و هریس دیرروز درحاشیه پیاده روی خانودگی شهر خواجه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه؛”در هفته دولت باید نمایندگان دولت در خصوص عملکردخود پاسخو باشند و نماینده مردم مطالبه گر و پیگیر مشکلات حوزه انتخابیه باشدخیلی عصبانی شده و در جواب پیگیری خبرنگار ما درخصوص مشکلات مددجویان کمیته امداد و برچیده شدن اداره کمیته امدادگفت : اصلا نیازی به چنین اداره ای نیست وی با عصابنیت بدون جواب دادن به نماینده افکار عمومی درخصوص مشکلات عدیده مردم و وعده های داده شده در خصوص عمل نشدن به این وعده ها جلسه حاضر را ترک کرد. ؟”
باید از آقای نمایده پرسید  اگر رسانه و خبرنگاری مشکلات قشر ضعیف و بی پناه و پیگیری نکند، مسئول خودش نباید متوجه باشد؟
رسانه(و حتی شهروند) وقتی دید مسئولی از ضرورتی غافل است و یا اشتباه فکر می کند، باید انتقاد کند.
باید که خبرنگار مدام یادآوری کند؛ درانتخابات چه وعده های باری مردم داده شده است.
در واقع وظیفه خبرنگاران است که مسئولان را متوجه اشتباهات و غفلت هایشان کنند.
بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند که آستانه تحمل در سطح جامعه (هم مردم و هم حاکمیت) پایین آمده است و هر اتفاقی چه کوچک و چه بزرگ ممکن است به موجی خروشان و البته تند تبدیل شود. اما سؤال این است که چرا سطح تحمل جامعه پایین آمده است و برای حل این موضوع که می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود، چه باید کرد. خبر تبریز درروزهای آینده  گفت‌وگو با تعدادی از کارشناسان این موضوع را بررسی  خواهد کرد.
بعقوب کامرانی : مدیر مسئول وصاحب امتیاز خبر تبریز