خبر تبریز :کاوش‌ها باستان شناسی در قلعه تاریخی اوجان تنها نماد باقی مانده از شهر مدفون شده اوجان در بستان آباد ادامه دارد.

ادامه کاوش‌ها در قلعه تاریخی اوجان
خبر تبریز :کاوش‌ها باستان شناسی در قلعه تاریخی اوجان تنها نماد باقی مانده از شهر مدفون شده اوجان در بستان آباد ادامه دارد.
گروه پژوهشی باستان‌شناسی دانشگاه تهران موفق شده است پس از ۱۰ سال بررسی و کاوش میدانی شهر تاریخی اوجان را شناسایی و بخشی از ارگ حکومتی آن را از دل خاک بیرون بکشند.

اوجان در دوره سلجوقیان و ایلخانان مغول بود که در حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن مقطع نقش بسیار مهمی را ایفا کرد به طوری که غازان خان پادشاه مشهور و فرهنگ دوست مغول در دوره ایلخانی در این شهر ساخت و ساز‌هایی انجام داد و آن را دارالاسلام نامید.