خبرتبریز :کلیه او به مرد ۴۷ ساله ای از پارس آباد استان اردبیل و جوان ۱۸ ساله ای از مراغه پیوند زده شد.

اعضای بدن شهروند تبریزی به سه نفر حیات دوباره بخشید

خبرتبریز :کلیه او به مرد ۴۷ ساله ای از پارس آباد استان اردبیل و جوان ۱۸ ساله ای از مراغه پیوند زده شد.

به گزارش ایرنا، در استان بیش از چهار میلیون نفری آذربایجان شرقی ۲۰ هزار نفر فرم اهدای عضو پر کرده اند.

گفته می شود روزانه هفت تا ۱۱ نفر در صف دریافت عضو در کشور جان خود را از دست می دهند.

۳۰ درصد نیازمندان پیوند عضو از منطقه شمال غرب کشورمان از جمله آذربایجان شرقی هستند.