خبر تبریز :همزمان با بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال استان طی مراسمی در تبریز معرفی شدند.

برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی معرفی شدند
همزمان با بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال استان طی مراسمی در تبریز معرفی شدند.

برگزیدگان سومین جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی معرفی شدند
به گزارش خبرتبریز، در این مراسم که با حضور جمعی از علاقه‌مندان و اصحاب فضل و فرهنگ برگزار شد، آثار شایسته تقدیر و برگزیده به شرح ذیل معرفی شدند:

آثار برگزیده

الف) دین

تحول سیره نگاری پیامبر (ص) نزد مورخان اسلامی تا پایان عصر عباسی / تالیف عمار عبودی نصار / مترجم آمنه موسوی شجر، سیفعلی زاهدی‌فر / قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، ۱۳۹۹٫

ب) علوم کاربردی

نازایی و ناباروری ژنتیکی انسان / تالیف شاهین اسعدی و دیگران / تبریز: انتشارات عمیدی، ۱۳۹۹٫

ج) ادبیات

*شعرمعاصر ترکی

آی پری / سروده حامد مرادی / تبریز : انتشارات نباتی ، ۱۳۹۹٫

*نقد ادبی

درآمدی بر نقد روان شناختی در قرن بیستم ؟ تالیف وحید نژادمحمد / تبریز : دانشگاه تبریز، ۱۳۹۹٫

*متون قدیم

دیوان عبدالمجید تبریزی (سده ۸ ق) / تحقیق و تصحیح علیرضا قوجه زاده / تبریز: انتشارات آیدین ، ۱۳۹۹٫

آثار شایسته تقدیر

علوم کاربردی

*علوم پزشکی

۲ اثر زیر به صورت مشترک انتخاب شدند:

– با ۱۲۰ گیاهان دارویی ۱۲۰ ساله شوید / تالیف داوود همت‌زاده / تهران: انتشارات چوگان، ۱۳۹۹٫

– بیماری‌های داخلی در مامایی / گردآوری و تدوین زهره علیزاده دیبازری و فاطمه عباسعلی‌زاده / تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۹٫

*مهندسی کامپیوتر

مقدمه‌ای بر رایانش ابری / تالیف نیما جعفری نویمی‌پور، الهام آژیر و پوپک آزاد / تبریز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۹٫

*مهندسی کشاورزی و دامپروری

پسته‌کاری در آذربایجان: کاشت، داشت ، برداشت و پس از برداشت / تالیف رسول کنعانی نوتاش و جابر سلیمانی، تبریز : انتشارات عمیدی ، ۱۳۹۹٫

هنر

*هنرهای تجسمی

پترو گرافی سرامیک در علوم باستان شناختی / تالیف پاتریک سین کوئین ترجمه مهدی رازانی و حکیمه افشاری‌نژاد/ تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، ۱۳۹۹٫

*معماری و شهرسازی

مبادی و مبانی شناخت معنای محیط / تالیف مینو قره بگلو و ایلقار اردبیلچی / تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ۱۳۹۹٫

*تربیت بدنی

روان‌شناسی در مربیگری ورزشی / تالیف آدام آر. نیکولز ترجمه سید حجت زمانی ثانی ، صبا محمد علی نژاد و دیگران / تبریز: دانشگاه تبریز ۱۳۹۹٫

تاریخ و جغرافیا

*تاریخ

جهان‌نما جلد ۱ و ۲ / تالیف رضا رحمانی / تبریز: انتشارات یاس نبی، ۱۳۹۹

تاریخ و باستان شناسی اقوام زاگرس در هزاره اول ق.م / تالیف سیلویا بالاتی ، ترجمه صمد علیون/ تبریز: انتشارات پروژه ترجمه حسنلو، ۱۳۹۹٫

سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی با هدف شناسایی و معرفی نویسندگان فعال و ارتقاء سطح کیفی نشر استان، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و متخصصان کتاب استان و ارتقاء فرهنگ جامعه اسلامی، حفظ و استقلال و هویت فرهنگی برگزار شده و آثار و نویسندگان برتر معرفی شدند.

موضوعات سومین دوره جایزه کتاب سال آذربایجان‌شرقی به شرح زیر بود:

ﻛﻠﻴﺎت: ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری، ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﻫﺎ و داﻳﺮة‌اﻟﻤﻌﺎرف‌ﻫﺎ، اﻃﻼع روزﻧﺎﻣﻪ، رﺳﺎنی ﻧﮕﺎری، ﻧﺴﺦ خطی.

ﻓﻠﺴﻔﻪ و روان‌ﺷﻨﺎسی: ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب، ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼمی، ﻣﻨﻄﻖ، روان ﺷﻨﺎسی.

دین: ﻛﻠﻴﺎت اﺳﻼم، ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی، ﺣﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮم روایی، ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل، ﻛﻼم و ﻓﺮق، اﺧﻼق، ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،

ﺳﻴﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ و ادﻳﺎن دﻳﮕﺮ.

علوم اجتماعی: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎسی، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎسی، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺎمی، ﺳﻴﺎسی، اﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻘﻮق، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزرﮔﺎنی.

زبان: زﺑﺎن ﻓﺎرسی، زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنی و ﮔﻮﻳﺶ‌ﻫﺎی محلی، زﺑﺎن ﺷﻨﺎسی، زﺑﺎن عربی و زﺑﺎن‌ﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

علوم خالص: ﺗﺎرﻳﺦ و ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻠﻢ، رﻳﺎﺿﻴﺎت، ﻧﺠﻮم، ﻓﻴﺰﻳﻚ، شیمی، زﻣﻴﻦ‌شناسی، زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎسی.

علوم کاربردی: ﻋﻠﻮم ﭘﺰشکی، داﻣﭙﺰشکی، ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻮاد و ﻣﻌﺪن، مهندسی ﺑﺮق، ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻬﻨﺪسی ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﻣﻬﻨﺪسی ﻋﻤﺮان، ﻣﻬﻨﺪسی شیمی، ﻣﻬﻨﺪسی ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻬﻨﺪسی ﻛﺸﺎورزی.

هنر: ﻛﻠﻴﺎت ﻫﻨﺮ، ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎیشی، ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻣﻌﻤﺎری، ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻫﻨﺮﻫﺎی تجسمی، موسیقی، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪنی.

ادبیات: ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﺜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻧﻘﺪ ادبی، ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت، ﻣﺘﻮن ﻗﺪﻳﻢ، ادﺑﻴﺎت زﺑﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ.

تاریخ و جغرافیا: ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ.

کودک و نوجوان: ﺷﻌﺮ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺄﻟﻴﻔﻲ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، داﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان، دﻳﻦ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺎب ﺳﺎل اﺳﺘﺎن توسط اداره‌ﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن آذربایجان شرقی با همکاری معاونت اﻣﻮر ﻓﺮهنگی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼمی و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎب و ادبیات ایرانیان، برگزار شد.

ویژه برنامه‌های بیست و نهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار “جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم” در سراسر کشور در حال برگزاری است.فارس