خبر تبریز :حسین زارع سرآشپز معروفی است که غذای آذربایجانی ،ایرانی را به یکی از غذاهای محبوب کارکنان شرکت عظیم گوگل بدل کرده است.

حسین زارع؛  سرآشپز تبریزی در گوگل