خبر تبریز : روستای نهند در بخش خواجه ۴۰ کیلومتری شهر تبربز قرار دارد و بیش از ۴۰۰ خانوار را درخود جای داده است.

خبر تبریز :روستای نهند در بخش خواجه ۴۰ کیلومتری شهر تبربز قرار دارد و بیش از ۴۰۰ خانوار را درخود جای داده است.نهند روستای با شکوهی است باغ و سد دل انگیزش صفای دیگری را به نهند ارمغان داده است.آب سد نهند بخش عظیم شهر تبریز را تامین میکند.بیشتر اهالی روستای نهند، کشاورز هستند.این روزها اهالی این روستا از نظر مراجعات درمانی در تنگنا قرار دارند و لازم است تا شبکه بهداشت شهرستان هریس، مشکلات درمانی ساکنان این روستا را حل و فصل نماید تا نیازی به مراجعه به تبریز نداشته باشند.