خبر تبریز -نصیری گفت: کشاورزان استان آذربایجان شرقی می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و یا سایر سازمان‌های ذیربط به هر میزان و هر مساحتی که بخواهند برای زمین‌های خود سند تهیه کنند.

فراخوان کشاورزان آذربایجان شرقی برای دریافت اسناد اراضی
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از کشاورزان استان خواست برای دریافت اسناد اراضی خود اقدام کنند.
خبر تبریز -نصیری گفت: کشاورزان استان آذربایجان شرقی می‌توانند با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و یا سایر سازمان‌های ذیربط به هر میزان و هر مساحتی که بخواهند برای زمین‌های خود سند تهیه کنند.

ارائه خدمات به کشاورزان از جمله نهاده‌های دامی، کود و بذر مستلزم دارا بودن اسناد اراضی خواهد بود.

با توجه به اختلاف زیاد بین کشاورزان و اداره کل منابع طبیعی استان در ۶۰ سال گذشته پرونده‌های متعددی شکل گرفته بود و مطابق قانون، کمیسیون رفع تداخلات با حضور رئیس جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان، مدیران کل منابع طبیعی، امور اقتصادی و دارایی و ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شد.

در کمیسیون رفع تداخلات استان، پلاک‌هایی که دارای تداخل بودند و زمان اجرای قانون اصلاحات اراضی به زارعان واگذار شده بود که بعدا به اشتباه اراضی مستثنیات را مرتع و ملی شناسایی و یا برعکس مرتع و ملی را مستثنیات لحاظ کرده بودند بررسی شد.

حدود ۳۰۹۰ پرونده در قالب کمیسیون رفع تداخلات مطرح شد که آذربایجان شرقی در این زمینه در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای رتبه نخست کشوری است.

بعد از رفع تداخلات نیز کاداست صورت گرفت و در نهایت زمین‌ها آماده صدور اسناد اراضی شد.