خبر تبریز : با حکم استاندار آذربایجان شرقی یعقوب ولی‌زاده از کارشناسان مجرب و با سابقه فرمانداری شهرستان ورزقان به عنوان بخشدار بخش خواجه منصوب شد.

یعقوب ولی‌زاده بخشدار بخش خواجه شد

با حکم استاندار آذربایجان شرقی یعقوب ولی‌زاده از کارشناسان مجرب و با سابقه فرمانداری شهرستان ورزقان به عنوان بخشدار بخش خواجه منصوب شد.
ظهردیروز در سالن اجتماعات بخشداری با حضور خاکپورفرماندارهریس ،و سایر مسئولین محلی برگزار شد؛ یعقوب ولی‌زاده با حکم استاندار آذربایجان شرقی به عنوان بخشدار جدید بخش خواجه منصوب شد.
در این جلسه از زحمات سلیم پور در کسوت بخشدار قبلی خواجه تقدیر شد.

یعقوب ولی‌زاده از کارکنان وزارت کشور است که پیش از این به عنوان بخشدار مرکزی ورزقان ،کارشناس مسئول امور سیاسی، امنیتی و انتخابات فرمانداری ورزقان فعالیت داشت.